สอบถามการใช้โปรแกรม My Pharmacist ได้ที่ข่าวสารจากสำนักงาน  และการสมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับเภสัชกรร้านยา สามารถสมัครได้ที่หัวข้อการจัดอบรม 

ข่าวสารจากสำนักงานรับรอง
เอกสารประกอบการประชุม
กิจกรรมร้านยาคุณภาพ    ดูกิจกรรมทั้งหมด
งานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2565
แนะนำ/ร้องเรียน/ติชม ร้านยาคุณภาพ