สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับเภสัชกรร้านยา สามารถสมัครได้ที่หัวข้อการจัดอบรมค่ะ

ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการขายยา ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510