สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับเภสัชกรร้านยา สามารถสมัครได้ที่หัวข้อการจัดอบรม

ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการขายยา ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510