สอบถามการใช้โปรแกรม My Pharmacist ได้ที่ข่าวสารจากสำนักงาน  และการสมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับเภสัชกรร้านยา สามารถสมัครได้ที่หัวข้อการจัดอบรม 

(ร่าง) เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้รับบริการ (Privacy Notice)

(ร่าง) เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้รับบริการ (Privacy Notice)

 

สำหรับร้านยาที่ควรนำไปใช้สำหรับประเด็น PDPA

 

ท่านสามารถ Download เอกสาร Word เพื่อไปแก้ไขให้เหมาะสมกับร้านของท่าน ได้ที่ 

https://drive.google.com/drive/folders/1V4O0dTkdMaJNU7BAtObwQBAWl2JLHqrg?usp=sharing

 

 

ตัวอย่างการทำประกาศเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

https://docs.google.com/document/d/1405oUW8GdGCgiyogfpeRqD5Qv5bkaWlA/edit?usp=sharing&ouid=109855538556663860593&rtpof=true&sd=true