สอบถามการใช้โปรแกรม My Pharmacist ได้ที่ข่าวสารจากสำนักงาน  และการสมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับเภสัชกรร้านยา สามารถสมัครได้ที่หัวข้อการจัดอบรม 

งานคุณภาพ

กิจกรรมร้านยาคุณภาพ

ภาพกิจกรรมร้านยาเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก WORLD NO TOBACCO DAY แล้ว
คำขวัญปีนี้คือ บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม “Tobacco: Threat to our environment."