สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับเภสัชกรร้านยา สามารถสมัครได้ที่หัวข้อการจัดอบรม

การเก็บประวัติผู้ป่วยและการติดตามดูแลการใช้ยาต่อเนื่อง ภญ.ชนากิตต์ อิ่มบำรุง