Office Call Center
080 285 8082
Contact by Email
papc@pharmacycouncil.org
ประการสำนักงานคณะกรรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการผ่านการตรวจประเมินตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน