สอบถามการใช้โปรแกรม My Pharmacist ได้ที่ข่าวสารจากสำนักงาน  และการสมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับเภสัชกรร้านยา สามารถสมัครได้ที่หัวข้อการจัดอบรม 

กฎหมายและจรรยาบรรณ สำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านยา รศ.(พิเศษ)ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์