สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับเภสัชกรร้านยา สามารถสมัครได้ที่หัวข้อการจัดอบรมค่ะ

แนวทางการปฏิบัติ GPP สำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านยา ภก.ทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์