สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับเภสัชกรร้านยา สามารถสมัครได้ที่หัวข้อการจัดอบรม

บทที่ 4 กฎหมายว่าด้วยยาสำหรับเภสัชชุมชน