ใบสมัครเข้าร่วมการประชุมฯ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
วันที่เข้าร่วมการประชุม *
ชื่อ-นามสกุล *
เลขที่ใบอนุญาต ภ. * (กรอกเฉพาะตัวเลข) ออกให้ ณ วันที่ * (ตัวอย่าง 04/03/2540)
ที่อยู่จัดส่งเอกสาร *
(ใบเสร็จรับเงิน / ใบรับรองการอบรมฯ)
อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์ *
โทรสาร
อีเมล์ *
Line ID *  
เอกสารใบชำระเงิน ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 340 201 4548 ชื่อบัญชีสภาเภสัชกรรม
* (.jpg, .png หรือ .pdf ขนาดไม่เกิน 1 Mb)
หมายเหตุ