สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับเภสัชกรร้านยา สามารถสมัครได้ที่หัวข้อการจัดอบรม

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 33/2566 เรื่องรับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุการรับรอง 10 ร้าน