สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับเภสัชกรร้านยา สามารถสมัครได้ที่หัวข้อการจัดอบรม

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 27/2566 เรื่องรับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุการรับรอง 20 ร้าน