สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับเภสัชกรร้านยา สามารถสมัครได้ที่หัวข้อการจัดอบรม

การฝึกอบรมหลักสูตรการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)