สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับเภสัชกรร้านยา สามารถสมัครได้ที่หัวข้อการจัดอบรมค่ะ

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 76/2565 เรื่องรับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุการรับรอง 50 ร้าน