สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับเภสัชกรร้านยา สามารถสมัครได้ที่หัวข้อการจัดอบรม

การสมัครการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการยื่นร้านยา ขย.1 กับ อย. หรือ สสจ. สามารถสมัครได้ที่หัวข้อการจัดอบรม