สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับเภสัชกรร้านยา สามารถสมัครได้ที่หัวข้อการจัดอบรม

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 85/2564 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ (กรณีขอรับรองใหม่โดยใช้กระบวนการเดียวกับร้านยา)