สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับเภสัชกรร้านยา สามารถสมัครได้ที่หัวข้อการจัดอบรม

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 86/2564 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ (กรณีเปลี่ยนตัวผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ)