สอบถามการใช้โปรแกรม My Pharmacist ได้ที่ข่าวสารจากสำนักงาน  และการสมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับเภสัชกรร้านยา สามารถสมัครได้ที่หัวข้อการจัดอบรม 

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 86/2564 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ (กรณีเปลี่ยนตัวผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ)