สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับเภสัชกรร้านยา สามารถสมัครได้ที่หัวข้อการจัดอบรม

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 84/2564 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ (กรณีครบอายุการรับรอง)