สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับเภสัชกรร้านยา สามารถสมัครได้ที่หัวข้อการจัดอบรมค่ะ

ประกาศสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ ที่ 7/2564 เรื่องคุณสมบัติ สมรรถนะและจริยธรรมสำหรับผู้ตรวจประเมินร้านยาคุณภาพ