สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับเภสัชกรร้านยา สามารถสมัครได้ที่หัวข้อการจัดอบรมค่ะ

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 79/2564 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ (กรณีเปลี่ยนตัวผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ)