สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับเภสัชกรร้านยา สามารถสมัครได้ที่หัวข้อการจัดอบรมค่ะ

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 78/2564 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ (กรณีเปลี่ยนตัวผู้รับอนุญาต)