สอบถามการใช้โปรแกรม My Pharmacist ได้ที่ข่าวสารจากสำนักงาน  และการสมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับเภสัชกรร้านยา สามารถสมัครได้ที่หัวข้อการจัดอบรม 

ประกาศสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ ที่ 5/2564 เรื่อง แบบคำขอรับการตรวจประเมิน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564