สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับเภสัชกรร้านยา สามารถสมัครได้ที่หัวข้อการจัดอบรมค่ะ

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 60/2564 เรื่อง การใช้ป้ายสัญลักษณ์ "ร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม"