สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับเภสัชกรร้านยา สามารถสมัครได้ที่หัวข้อการจัดอบรมค่ะ

ประกาศสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ ที่ 4/2564 เรื่องการตรวจประเมิน วิธีตรวจประเมิน อายุการรับรองและการใช้เลขที่รับรองร้านยาคุณภาพ (ฉบับที่ 3)