Office Call Center
0 2591 9992-5 กด 6
Contact by Email
papc@pharmacycouncil.org
ประกาศสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ ที่ 2/2564 เรื่อง วิธีตรวจประเมิน แบบคำขอการใช้เลขที่การรับรอง และแบบเกียรติบัตรรับรองเป็นร้านยา GPP