สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับเภสัชกรร้านยา สามารถสมัครได้ที่หัวข้อการจัดอบรม

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 39/2564 เรื่องการรับรองร้านยาคุณภาพ (กรณีต่ออายุการรับรอง)