สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับเภสัชกรร้านยา สามารถสมัครได้ที่หัวข้อการจัดอบรมค่ะ

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2564 เรื่องการรับรองร้านยาคุณภาพ (กรณีต่ออายุการรับรอง)