สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับเภสัชกรร้านยา สามารถสมัครได้ที่หัวข้อการจัดอบรมค่ะ

ขั้นตอนและเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม