Office Call Center
0 2590 1877
0 2590 2439
Contact by Email
papc@pharmacycouncil.org
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
รายละเอียดการประชุม
ชื่อการประชุม : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
รหัสกิจกรรม : 0001-2-000-012-11-2562
สถานที่จัดการประชุม : ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซ.6 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
วันที่จัดการประชุม : 21 พ.ย. 2562
ผู้จัดการประชุม : สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม
ผู้เข้าร่วมประชุม : เภสัชกรชุมชน เภสัชกรผู้สนใจ จำนวนรอบละ 80 ท่าน
ค่าลงทะเบียน : 1,000  บาท
ระยะเวลาการอบรม : 08.45-16.30 น. เป็นเวลา 1 วัน   
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง : 6  หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากแนวทางปฏิบัติเพื่อขอใบรับอนุญาตขายยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร้านขายยาทุกร้าน เภสัชกรที่เป็นผู้ปฏิบัติการจะต้องมีหนังสือรับรองการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในการปรุงยาและขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยาเพื่อเป็นหลักฐานประกอบในการขอใบอนุญาตขายยานั้น
เพื่อเป็นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้เภสัชกรที่สนใจงานเภสัชกรรมชุมชน ได้เข้าใจถึงการให้บริการเภสัชกรรมชุมชนที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกฎระเบียบข้อบังคับ ตามข้อตกลงในความร่วมมือระหว่างสภาเภสัชกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการพัฒนาร้านยาคุณภาพ สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม จึงจัดหลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชน สำหรับเภสัชกรชุมชนยุคใหม่นี้ขึ้นเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับเภสัชกรได้เพิ่มความเข้าใจในการบริหารจัดการร้านยาด้วยระบบคุณภาพเน้นแนวคิดการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ทันสมัยเชิงรุกที่เป็นนวัตกรรม มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตอบสนองความคาดหวัง ความต้องการ และแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจประทับใจ มีสุขภาวะที่ดี บนพื้นฐานของวิชาชีพ มาตรฐานร้านยา จรรยาบรรณ กฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบที่ง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในงานเภสัชกรรมชุมชนไทย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจว่า เภสัชกรที่ปฏิบัติการในร้านยามีความพร้อมที่จะเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ และการให้การบริการเภสัชกรรมที่ดี ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการที่มีคุณภาพ เน้นการตอบสนองความคาดหวัง ความต้องการ และแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจ และประทับใจ มีสุขภาวะที่ดี ในรูปแบบที่ง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในงานเภสัชกรรมชุมชนไทย
กำหนดการประชุม
 8.30-8.45  น. ลงทะเบียน
8.45-09.00  น. เปิดการอบรม
โดย  ผศ.ดร.ภญ.วรรณา  ศรีวิริยานุภาพ  
                               ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา
ทดสอบก่อนเรียน
9.00-12.00  น.     กฎหมายและจรรยาบรรณเพื่อผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการร้านยา
                               โดย  ผศ.ดร.ภญ.วรรณา  ศรีวิริยานุภาพ      
                               คณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.00-13.00  น. พักรับประทานอาหาร
13.00-14.30  น. แนวปฏิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการร้านยาเกี่ยวกับ  GPP
                               โดย  ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์  สำนักยา  อย.
14.30-14.40  น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.40-16.10  น.    มีหน้าที่ปฏิบัติการร้านยาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  :  พันธกิจ  บทบาท  และหน้าที่ความรับผิดชอบ
โดย  ดร.ภญ.ศิริรัตน์  ตันปิชาติ  
                               นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน  (ประเทศไทย)
16.10-16.25  น. ทดสอบหลังเรียน
16.25-16.30  น. ปิดการอบรม
โดย  ดร.ภญ.ศิริรัตน์  ตันปิชาติ  รองเลขาธิการ  สภาเภสัชกรรม