สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับเภสัชกรร้านยา สามารถสมัครได้ที่หัวข้อการจัดอบรมค่ะ

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการร้านยาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วิทยากร ดร.ภญ.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ