Office Call Center
0 2590 1877
0 2590 2439
Contact by Email
papc@pharmacycouncil.org
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
รายละเอียดการประชุม
ชื่อการประชุม : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
รหัสกิจกรรม : 0001-2-000-004-03-2562
สถานที่จัดการประชุม : ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซ.6 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
วันที่จัดการประชุม : 21 มี.ค. 2562
ผู้จัดการประชุม : สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม
ผู้เข้าร่วมประชุม : เภสัชกรชุมชน เภสัชกรผู้สนใจ จำนวนรอบละ 80 ท่าน
ค่าลงทะเบียน : 1,000  บาท
ระยะเวลาการอบรม : 08.00-16.30 น. เป็นเวลา 1 วัน   
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง : 6  หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากแนวทางปฏิบัติเพื่อขอใบรับอนุญาตขายยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร้านขายยาทุกร้าน เภสัชกรที่เป็นผู้ปฏิบัติการจะต้องมีหนังสือรับรองการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในการปรุงยาและขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยาเพื่อเป็นหลักฐานประกอบในการขอใบอนุญาตขายยานั้น
เพื่อเป็นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้เภสัชกรที่สนใจงานเภสัชกรรมชุมชน ได้เข้าใจถึงการให้บริการเภสัชกรรมชุมชนที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกฎระเบียบข้อบังคับ ตามข้อตกลงในความร่วมมือระหว่างสภาเภสัชกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการพัฒนาร้านยาคุณภาพ สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม จึงจัดหลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชน สำหรับเภสัชกรชุมชนยุคใหม่นี้ขึ้นเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับเภสัชกรได้เพิ่มความเข้าใจในการบริหารจัดการร้านยาด้วยระบบคุณภาพเน้นแนวคิดการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ทันสมัยเชิงรุกที่เป็นนวัตกรรม มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตอบสนองความคาดหวัง ความต้องการ และแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจประทับใจ มีสุขภาวะที่ดี บนพื้นฐานของวิชาชีพ มาตรฐานร้านยา จรรยาบรรณ กฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบที่ง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในงานเภสัชกรรมชุมชนไทย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจว่า เภสัชกรที่ปฏิบัติการในร้านยามีความพร้อมที่จะเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ และการให้การบริการเภสัชกรรมที่ดี ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการที่มีคุณภาพ เน้นการตอบสนองความคาดหวัง ความต้องการ และแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจ และประทับใจ มีสุขภาวะที่ดี ในรูปแบบที่ง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในงานเภสัชกรรมชุมชนไทย
กำหนดการประชุม
08:00-08:45  น.    ลงทะเบียน  ,  pre  test  รับประทานอาหารว่าง
08:45-10:15  น.   \"จรรยาบรรณและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรม\"    
                               โดย  รศ.(พิเศษ)ภก.กิตติ    พิทักษ์นิตินันท์  
                               นักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ  ด้านอาหารและยา
                               Q&A  ช่วง  09.45-10.15  น.)
10:15-12:00  น.   \"กฏหมายยาที่เกี่ยวข้องกับร้านขายยา\"  
                               โดย  ภก.วราวุธ    เสริมสินสิริ สำนักยา  อย.
                               (Q&A  ช่วง  11.30-12.00  น.)
12:00-13:00  น.   รับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:30  น.   \"วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม  GPP\"  
                               โดย  ภก.ทรงศักดิ์    วิมลกิตติพงศ์  สำนักยา  อย.
                               (Q&A  ช่วง  14.00-14.30  น.)
14:30-14:45  น.   พักรับประทานอาหารว่าง
14:45-16:30  น.   \"ระบบคุณภาพกับงานบริการเภสัชกรรมในร้านยา\"  
                               โดย  ภญ.  สุรางคณา    พึ่งรุ่ง  คณะผู้เยี่ยมประเมินร้านยาคุณภาพ
                             
                               หลังจบการบรรยาย  เวลา  16.30  น.  ผู้เข้าอบรมทุกท่านต้องส่งผลทดสอบหลังอบรม  
                               และรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมเภสัชผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  ณ  จุดลงทะเบียน