Office Call Center
0 2590 1877
0 2590 2439
Contact by Email
papc@pharmacycouncil.org
ใบสมัครเข้าร่วมการประชุมฯ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
วันที่เข้าร่วมการประชุม *
ชื่อ-นามสกุล *
เลขที่ใบอนุญาต ภ. * (กรอกเฉพาะตัวเลข) ออกให้ ณ วันที่
ชื่อร้าน (ถ้ามี)
ที่อยู่ *
อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์ *
โทรสาร
อีเมล์ *
หมายเหตุ
วิธีชำระค่าลงทะเบียน กรุณาชำระเงินโดยการโอนเผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข บัญชีเลขที่ 340-2-01454-8
เมื่อท่านทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in (ใบชำระเงิน) มาที่ 0 2590 2439, 0-2591-8298 หรือแนบไฟล์เอกสารส่งอีเมล์มาที่ papc@pharmacycouncil.org ทั้งนี้โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล และ/หรือ หมายเลขอ้างอิงการสมัครของท่านด้วยทุกครั้ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ พบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อ สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม โทรศัพท์ 02-590-1877, 02-590-2439