Office Call Center
0 2590 1877
0 2590 2439
Contact by Email
papc@pharmacycouncil.org
การประชุมวิชาการวันร้านยาคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7
รายละเอียดการประชุม
ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวันร้านยาคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7
รหัสกิจกรรม : 0001-2-000-026-06-2561
สถานที่จัดการประชุม : ณ ห้องพาโนรามา ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม : 24 มิ.ย. 2561
ผู้จัดการประชุม : สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม
ผู้เข้าร่วมประชุม : เภสัชกรร้านยาคุณภาพ เภสัชกรทั่วไป
ค่าลงทะเบียน : 500  บาท
ระยะเวลาการอบรม : 1 วัน  
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง : 5.50  หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านยาเป็นบริการด่านแรกที่อยู่ในชุมชน เป็นหน่วยหนึ่งของระบบบริการสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายร้านยาไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ด้านการกระจายยาเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญเปรียบเสมือนเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของชุมชนสามารถดูแลโรคหรืออาการเจ็บทำให้ประชาชนดูแลสุขภาพ และดูแลรักษาตนเองได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังทำหน้าที่แนะนำและส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม ประเทศไทยมีร้านยาจำนวนมากและกระจายในเขตต่าง ๆ ทั่วประเทศประชาชนกว่า 50% เมื่อเจ็บป่วย เล็ก ๆ น้อย ๆ มักพึ่งตนเองโดยซื้อยาจากร้านยา จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาร้านยาให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคยา

ร้านยาแผนปัจจุบัน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายแตกต่างกัน ความแตกต่างของคุณภาพการบริการของร้านยาเป็นประเด็นหนึ่งที่ประชาชนให้ความสนใจ ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองด้านการใช้ยามากขึ้น และเพื่อพัฒนาศักยภาพ ร้านยาให้เข้าสู่มาตรฐาน ที่ควรจะเป็นอันมีผลทำให้ระบบการกระจายยาผ่านร้านยามีคุณภาพดีขึ้น และมีมาตรฐานทัดเทียมมาตรฐานสากล สภาเภสัชกรรมจึงได้จัดทำมาตรฐานร้านยาขึ้น ซึ่งมีเกณฑ์หลักๆ ครอบคลุม ด้านโครงสร้างทางกายภาพและด้านผลิตภัณฑ์ที่มีไว้บริการ ด้านบุคลากร และด้านการให้บริการเภสัชกรรมที่ดี ร้านยาที่ผ่านการรับรองคุณภาพจะได้รับเครื่องหมายร้านยาคุณภาพการรับรอง จะมีการเยี่ยมสำรวจซ้ำเพื่อการรักษาระดับคุณภาพและการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และร้านยาคุณภาพนี้จะเป็นแบบอย่างที่ดีของการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา เป็นสถานบริการที่มุ่งคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสม เป็นศูนย์ข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านยาและสุขภาพ และมีความพร้อมที่จะเป็นหน่วยบริการระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถเชื่อมต่อ และเป็นส่วนหนึ่งในระบบเครือข่ายบริการสุขภาพถ้วนหน้าในอนาคตได้

สภาเภสัชกรรม และสำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา ได้จัดให้มีงานวันร้านยาคุณภาพแห่งชาติขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในปี 2560 นี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 7 โดยกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ รายละเอียดตามไฟล์แบบลงทะเบียนและกำหนดการที่แนบท้ายนี้
วัตถุประสงค์
กำหนดการประชุม
การประชุมวิชาการ  วันร้านยาคุณภาพแห่งชาติ  ครั้งที่  7
วันอาทิตย์ที่  24  มิถุนายน  พ.ศ.  2561  เวลา  08.00-16.30  น.
ณ  ห้องพาโนรามา  ชั้น  14  โรงแรม  ดิ  เอมเมอรัล  ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพมหานคร
***********************
08.00-08.30  น.       ลงทะเบียน
08.30-09.00  น.               พิธีเปิดการประชุมวิชาการและวันร้านยาคุณภาพแห่งชาติ  ครั้งที่  7  ประจำปี    2560
                                               โดย  ดร.ภก.นิลสุวรรณ    ลีลารัศมี  นายกสภาเภสัชกรรม
09.00-12.15  น.                    ร่าง  มาตรฐานร้านยาคุณภาพฉบับปรับปรุง  และรับฟังความคิดเห็น
                                               รศ.(พิเศษ)  ภก.กิตติ    พิทักษ์นิตินันท์  ที่ปรึกษาสภาเภสัชกรรม  
                                               และภก.วราวุธ  เสริมสินสิริ  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  สำนักยา  อย.
12.15-13.00  น.       รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00  น.         อาการไม่พึงประสงค์ทางจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม
ภก.วรวิทย์    กิตติวงศ์สุนทร  อุปนายกสภาเภสัชกรรม  คนที่สอง
14.00-15.45  น.     การรักษามาตรฐานร้านยาคุณภาพ  เทียบเคียง  GPP  และประเด็นทางกฎหมาย
                               ภญ.ช้องมาศ    นิติศฤงคาริน  ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา
                                               และภก.ทรงศักดิ์    วิมลกิตติพงศ์  เภสัชกรชำนาญการ  สำนักยา  อย.
15.45-17.30  น.   พิธีมอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพร้านยา  ประจำปี  2560
                                               โดย  รศ.ภญ.ธิดา    นิงสานนท์  และรศ.(พิเศษ)  ภก.กิตติ    พิทักษ์นิตินันท์


หมายเหตุ  หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง  จำนวน  5.5  หน่วยกิต  รหัสกิจกรรม    0001-2-000-026-06-2561
*  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ภาคเช้า  ทานในห้องประชุม  เวลา  10.15  น.  ภาคบ่ายเวลา  14.30  น.